Перелік навчальних спеціальностей і ступенів, за якими готують фахівців кафедри

Середа, 10 грудня 2014, 20:24 адміністратор
Друк

Факультет здійснює підготовку за напрямами та спеціальностями:

Випускаючі кафедри:

Загальні кафедри:

Ведеться підготовка спеціалістів з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних, фінансових структур та фізичних явищ. Студенти мають можливість оволодіти комп'ютерним моделюванням фізичних процесів; синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; вивчити модель динаміки фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часу; ймовірнісно-статистичні ідеї та методи стохастичного числення під час аналізу ринкового ризику; проблеми розробки математично-алгоритмічного забезпечення інформаційних систем страхування.

Страхова та фiнансова математика

Магістерська програма «Страхова i фiнансова математика» включена до спеціальності 111 «Математика» у 2014 році при кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ.


Основні спецкурси:


Спеціалізацію можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи як:
-Insurance and Risk Management;
-Actuarial Science / Actuarial Management;
-Financial Engineering / Quantitative Finance.

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Випускаючи кафедри:

Загальні кафедри:

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики – від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп'ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки. Студенти мають можливість оволодіти: передовими методами комп'ютерного моделювання фізичних процесів; методами та засобами наукового експерименту; основами методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та основами динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; засадами моделі, що описує динаміку фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часів. 

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:


За спеціальністю “Фізика” здійснюється фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, фізика фазових перетворень, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.
Магістерські дослідження студентів відповідають найновішим напрямам розвитку експериментальної та теоретичної фізики: нанотехнологія, астрофізика, фізика твердого тіла, теорія магнетизму, інформаційні технології у фізиці, фізика напівпровідників, оптика.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2020, 11:17