National Tetchnical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute International office Faculty of Physics and Mathematics

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Міжнародний офіс Фізико-математичного факультету

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Міжнародні проекти

e-mail Друк PDF

Міністерство освіти і науки України та Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) оголосили конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.

Проєктні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:

– комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні, роботизовані, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);

– енергетичний менеджмент та енергоефективність;

– екологія та управління навколишнім середовищем;

– науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найпоширенішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;

– нові речовини та матеріали;

– соціальні та гуманітарні науки;

– оборонні технології.

Прийом документів з 9 вересня по 28 жовтня 2021 року.

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати декілька заявок.

Однак, керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Документи приймають за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 16, Міністерство освіти і науки України.

Всі деталі конкурсу (вимоги, критерії відбору, перелік документів, форма заявки та ін.) подано на веб-сторінці МОН України https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki.

Для тих, хто зацікавлений у конкурсі і кому потрібна допомога у підготовці проєктної пропозиції, пропонуємо звертатися до відділу координації міжнародної проєктної діяльності: Кізуб Олена Олександрівна, кімната 171/5 корпусу № 1, тел. 204-80-19, https://ipd.kpi.ua/contact-us-form/

Україно-норвезький проект CPEA-LT-2016/10139

В 2019 році кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ подовжувала виконувати україно-норвезький проект CPEA-LT-2016/10139. В рамках цього проекту з 10 по 14 лютого 2019 року на базі Ужгородського національного університету (м.Ужгород) співробітниками кафедри спільно з іноземними вченими організовано Міжнародну освітньо-практичну школу «Стохастичний аналіз, теорія ймовірностей та суміжні питання». Метою школи було підвищення якості навчання, підвищення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів, науковців, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу, а також зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними та зарубіжними навчальними та науковими установами. До участі у школі були запрошені професори Ф. Проске (Університет м.Осло, Норвегія) та У. Штадмюллер (Університет м.Ульм, Німеччина), які прочитали інтенсивні міні-курси лекцій про сучасні методи обробки статистичних даних на сфері та моделювання випадкових явищ дуже великої розмірності з використанням методу SIMEX.

Спільні наукові дослідження в Університетах Кельна та Патерборна (Німеччина) – проект DFG UKR-68

За гран­та­ми ні­­мець­кої на­укової фун­да­ції (DFG) професори В. В. Булдигін та О. І. Клесов про­во­дять спі­ль­­ні дос­лід­жен­ня з актуальних напрямків теорії ймо­вірностей, ма­те­ма­тич­но­го ана­лі­зу та теорії чи­сел ра­зом з провідними науков­цями Німеччини та Франції. Зокрема, грантом DFG підтримується спільний українсько-німецький проект “Теорія функцій з псевдорегулярною зміною та її зас­тосування”, авторами якого є В.В. Булдигін, К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов та Й. Штайнебах.

Метою угоди є розвиток і вдосконалення викладання та наукових досліджень в напрямках математики, що становлять спільний інтерес для фахівців кожного з факультетів. Наукові зв'язки між вченими наших факультетів вже мають певні традиції, засновані на спільних публікаціях та участі у спільних наукових заходах. Співпраця буде здійснюватися шляхом участі викладачів, аспірантів і студентів у семінарах, конференціях, читанні і прослуховуванні лекцій, роботи в бібліотеці і т.д. Обидва факультету спільно працюють над механізмами, які дозволять обмінюватися студентами на різні терміни навчання, аж до рівня взаємної підготовки студентів на старших курсах, загального керівництва магістерськими дипломами.

Співпраця за угодою про науково-освітні відносини між факультетом науки і технологій університету м.Ульм і фізико-математичним  факультетом

Продовжується співпраця за угодою про науково-освітні відносини між факультетом науки і технологій університету м.Ульм і фізико-математичним факультетом, підписана в 2014 році. Метою угоди є розвиток і вдосконалення викладання та наукових досліджень в напрямках фізики і математики, що становлять спільний інтерес для фахівців кожного з факультетів. Наукові зв'язки між вченими наших факультетів вже мають певні традиції, засновані на спільних публікаціях та участі у спільних наукових заходах. Співпраця буде здійснюватися шляхом участі викладачів, аспірантів і студентів у семінарах, конференціях, читанні і прослуховуванні лекцій, роботи в бібліотеці і т.д. Обидва факультету спільно працюють над механізмами, які дозволять обмінюватися студентами на різні терміни навчання, аж до рівня взаємної підготовки студентів на старших курсах, загального керівництва магістерськими дипломами.

Договор з факультетом природничих наук університету Cergy Pontoise, Франція

Продовжується співробітництво за угодою про науково-освітянські відносини між факультетом науки та технологій університету Cergy-Pontoise та фізико-математичним факультетом, подписаною у 2009 році. Метою угоди є розвиток та вдосконалення викладання та наукових досліджень за тими напрямками фізики та математики, які становлять спільний інтерес для фа­хів­­ців кожного з факультетів. Наукові зв’язки між вченими наших факультетів вже ма­­ють певні традиції, що базуються на спільних публікаціях та участі у спільних на­у­кових заходах. Співробітництво буде здійснюватись шляхом участі вик­ладачів, ас­пі­­рантів та студентів в семінарах, конференціях, читанні та про­с­лу­хо­ву­ванні лекцій, пра­ці в бібліотеці тощо. Обидва факультети спільно працюють над  механізмами, що дозволять об­мі­ню­ва­тися студентами на різні терміни навчання, включно до рівня вза­ємної підготовки студентів на старших курсах, спільного керівництва ма­гіс­тер­сь­ки­­ми дипломами. Можливість працювати над темою під керівництвом знаних спе­ці­а­лістів з Франції дозволить випускникам ФМФ ознайомитись з сучасними зас­то­су­ва­ннями фізико-математичних наук, які розробляють вчені Cergy-Pontoise. У поєд­нан­ні з ви­со­ким теоретичним рівнем, притаманним нашим вченим співробітництво буде корисним обом факультетам. Спільними зусиллями планується також розробити кілька сучасних курсів при­к­ладного спрямування. Обговорюється також можливість відвідувати курси фран­цузської мови, які організовує Посольство Франції в Україні, студентами ФМФ за кошт французької сторони. На конкурсній основі найкращі студенти можуть та­кож от­римати стипендії на навчання від Посольство Франції в Україні.

Договор про співробітництво НТУУ "КПІ" та Clarkson University

Сумісно з  Ckarkson University, NY. Centre of Advance Material Processing на кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла проводиться дослідження  контрольованого росту колоїдних та наночастинок в рамках договору про співробітництво НТУУ "КПІ" та Clarkson University з жовтня 2008.

Los Alamos National Laboratory USA, NM

Спільно з Los Alamos National Laboratory USA, NM проводяться дослідження в області оптичних коммунікацій в турбулентній атмосфері та надчутливих приймачів оптичного випромінювання. Відповідні сумісні роботи виконуються проф.. Горшковим В.М. та аспірантами кафедри Тороус С., Побивайло Я..

Міжнародний проект Р-273 (ЕОАRD 068003)

У виконанні міжнародного проекту  Р-273(EOARD 068009) «Комп’ютерне моделювання базових фізико-механічних процесів для направлено закристалізованих керамічних композитів системи LaB6 – MeB2(Me – Ti, Zr,Hf) на макро-, мезо- і мікрорівнях структури»  (провідна організація – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, відділ прикладної  математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві)  бере участь  доц. Барановська Л.В.

Міжнародний проект Р-510 (EOARD)

У виконанні міжнародного проекту Р-510 (EOARD) «Комп'ютерне моделювання керамічних боридних композитів», куратором якого є European Office of Aerospace Research and Development

(Roberta Hauck, London), в рамках партнерського проекту з УНТЦ (www.stcu.int) разом із колегами з ІПМ НАН України та американськими колегами з NASA John H. Glenn Research Center, Mail Stop 106/5, 21000 Brookpark Road, Cleveland, OH 44135 та Department of Materials Science and Engineering, Pennsylvania State University, 195 Materials Research Institute Buildg., University Park, PA 16802-7003, бере участь доц.Барановська Л.В.

 

Останнє оновлення на Вівторок, 14 вересня 2021, 17:06