National Tetchnical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute International office Faculty of Physics and Mathematics

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Міжнародний офіс Фізико-математичного факультету

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Міжнародні проекти

e-mail Друк PDF

Спільні наукові дослідження в Університетах Кельна та Патерборна (Німеччина) – проект DFG UKR-68

За гран­та­ми ні­­мець­кої на­укової фун­да­ції (DFG) професори В. В. Булдигін та О. І. Клесов про­во­дять спі­ль­­ні дос­лід­жен­ня з актуальних напрямків теорії ймо­вірностей, ма­те­ма­тич­но­го ана­лі­зу та теорії чи­сел ра­зом з провідними науков­цями Німеччини та Франції. Зокрема, грантом DFG підтримується спільний українсько-німецький проект “Теорія функцій з псевдорегулярною зміною та її зас­тосування”, авторами якого є В.В. Булдигін, К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов та Й. Штайнебах.

У липні-сепні 2011 р. професори В.В. Булдигін, О.І. Клесов пройшли стажування у Німеччині на запрошення Інституту математики м. Кельн (Німеччина).

У вересні 2011 року відбулась міжнародна конференція "Функціональні методи в теорії ймовірностей та ймовірнісної теорії чисел" організаторами якої виступили професори В.В. Булдигін та О.І. Клесов та їхні німецькі партнери Й. Штайнебах та К.‑Х. Індлекофер. До участі у конференції запрошені провідні фахівці з сучасної „теорії відновлення” з Угорщини, Литви, Франції, Польщі, Канади, Австралії, США, Росії, а також з України та Німеччини.

Договор з факультетом природничих наук університету Cergy Pontoise, Франція

Продовжується співробітництво за угодою про науково-освітянські відносини між факультетом науки та технологій університету Cergy-Pontoise та фізико-математичним факультетом, подписаною у 2009 році. Метою угоди є розвиток та вдосконалення викладання та наукових досліджень за тими напрямками фізики та математики, які становлять спільний інтерес для фа­хів­­ців кожного з факультетів. Наукові зв’язки між вченими наших факультетів вже ма­­ють певні традиції, що базуються на спільних публікаціях та участі у спільних на­у­кових заходах. Співробітництво буде здійснюватись шляхом участі вик­ладачів, ас­пі­­рантів та студентів в семінарах, конференціях, читанні та про­с­лу­хо­ву­ванні лекцій, пра­ці в бібліотеці тощо. Обидва факультети спільно працюють над  механізмами, що дозволять об­мі­ню­ва­тися студентами на різні терміни навчання, включно до рівня вза­ємної підготовки студентів на старших курсах, спільного керівництва ма­гіс­тер­сь­ки­­ми дипломами. Можливість працювати над темою під керівництвом знаних спе­ці­а­лістів з Франції дозволить випускникам ФМФ ознайомитись з сучасними зас­то­су­ва­ннями фізико-математичних наук, які розробляють вчені Cergy-Pontoise. У поєд­нан­ні з ви­со­ким теоретичним рівнем, притаманним нашим вченим співробітництво буде корисним обом факультетам. Спільними зусиллями планується також розробити кілька сучасних курсів при­к­ладного спрямування. Обговорюється також можливість відвідувати курси фран­цузської мови, які організовує Посольство Франції в Україні, студентами ФМФ за кошт французької сторони. На конкурсній основі найкращі студенти можуть та­кож от­римати стипендії на навчання від Посольство Франції в Україні.

Договор про співробітництво НТУУ "КПІ" та Clarkson University

Сумісно з  Ckarkson University, NY. Centre of Advance Material Processing на кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла проводиться дослідження  контрольованого росту колоїдних та наночастинок в рамках договору про співробітництво НТУУ "КПІ" та Clarkson University з жовтня 2008.

Los Alamos National Laboratory USA, NM

Спільно з Los Alamos National Laboratory USA, NM проводяться дослідження в області оптичних коммунікацій в турбулентній атмосфері та надчутливих приймачів оптичного випромінювання. Відповідні сумісні роботи виконуються проф.. Горшковим В.М. та аспірантами кафедри Тороус С., Побивайло Я..

Міжнародний проект Р-273 (ЕОАRD 068003)

У виконанні міжнародного проекту  Р-273(EOARD 068009) «Комп’ютерне моделювання базових фізико-механічних процесів для направлено закристалізованих керамічних композитів системи LaB6 – MeB2(Me – Ti, Zr,Hf) на макро-, мезо- і мікрорівнях структури»  (провідна організація – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, відділ прикладної  математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві)  бере участь  доц. Барановська Л.В.

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между НТУУ «КПИ» и учреждением Российской академии наук Вычислительным центром им. А. А. Дородницына

Координатор від НТУУ «КПИ» -  професор кафедри математичної фізики Бейко И. В.

 

Міжнародний проект Р-510 (EOARD)

У виконанні міжнародного проекту Р-510 (EOARD) «Комп'ютерне моделювання керамічних боридних композитів», куратором якого є European Office of Aerospace Research and Development

(Roberta Hauck, London), в рамках партнерського проекту з УНТЦ (www.stcu.int) разом із колегами з ІПМ НАН України та американськими колегами з NASA John H. Glenn Research Center, Mail Stop 106/5, 21000 Brookpark Road, Cleveland, OH 44135 та Department of Materials Science and Engineering, Pennsylvania State University, 195 Materials Research Institute Buildg., University Park, PA 16802-7003, бере участь доц.Барановська Л.В.

Останнє оновлення на Вівторок, 18 грудня 2012, 18:08